Main menu

Otroška igrala Castle

Referenca: otroška igrala v kraju Socerb

Ecoplay strokovnjaki za otroška igrala vam stojijo ob strani v celotnem procesu nakupa igral. Uspešno dosegajo zadovoljstvo naročnikov že od leta 2003. Razumejo vaše potrebe, želje in vam znajo pomagati. So TÜV certificirani za izdelavo igral, namestitev igral, vzdrževanje igral in pregledovanje po SIST EN 1176.

Ko stopite z njimi v kontakt, vam prisluhnejo in vas povprašajo o željah, potrebah, razpoložljivem prostem prostoru in stroškovnem okvirju. Predlagajo vam otroška igrala, ki gredo varno v vaš prostor, zadovoljijo vaše želje in so v okviru navedenih sredstev. V kratkem času vam pošljejo ustrezno ponudbo za dogovorjena otroška igrala, vgradnjo le teh, varno podlago pod igrali in ostalo dogovorjeno. Ob naročilu opravijo ogled, na katerem vse preverijo in z vami dorečejo podrobnosti izvedbe. Ecoplay strokovnjaki za otroška igrala so vedno prisotni pri izdelavi in vgradnji igral. Skrbijo tudi za vrhunsko usposobljenost monterjev ecoplay.

V sodelovanju z Ecoplay strokovnjaki za otroška igrala vedno nastane varno, kakovostno in unikatno otroško igrišče. Za kupce izdelajo sodobne rešitve, saj svetujejo od ideje do izvedbe. Prilagodijo lahko obstoječe modele ali izdelajo nova otroška igrala na mero. Za kupce izdelajo 3d poglede in tlorise. Nudijo popolno podporo arhitektom naročnika tako, da dajo na razpolago .dwg datoteke in nudijo preglede razmestitve v skladu z zahtevami varnostnega standarda za otroška igrala SIST EN 1176.

Gibalna dejavnost je medij, s pomočjo katerega se otrok neposredno vključuje v okolje, ki ga obdaja, se seznanja z različnimi razsežnostmi okolja, hkrati pa mu omogoča pridobivanje bogatih izkušenj in doživetij, še posebej v obdobju zgodnjega otroštva. Gibanje otroku omogoča celovito spoznavanje sveta (Thelen, 2000, v Videmšek in Pišot, 2007).

Otroška igrala Ecoplay omogočajo otrokom, da preko gibanja spoznavajo okolje, ki jih obdaja ter pridobivajo bogate izkušnje in doživetja. 

Gibalne sposobnosti so v osnovi odgovorne za izvedbi naših gibov. Predstavljajo skupek notranjih dejavnikov, odgovornih za razlike v gibalni učinkovitosti. V določeni meri so prirojene, z ustrezno vadbo pa jih lahko še nadgradimo in izboljšamo. Človeku je torej že ob rojstvu dana stopnja, do katere se mu bodo sposobnosti razvile v času njegove normalne rasti in zorenja, to pa je mogoče preseči z gibalno aktivnostjo. Znano je, da motorične sposobnosti niso enako odvisne od dednosti. Visoka stopnja prirojenosti se prepisuje hitrosti in ravnotežju, srednja koordinaciji in preciznosti, nizka moči in gibljivosti. Gibalne sposobnosti so v določeni meri tudi pridobljene z vadbo in načinom življenja, kar povzroči raven njihove razvitosti pri posameznikih. Pišot in Završnik (2000).

Otroška igrala Ecoplay so odlično okolje za razvoj gibalnih sposobnosti, ki so pomembne za kakovost življenja v vseh življenjskih obdobjih posameznika.

Človekov gibalni razvoj se torej začne že v predporodni (prednatalni) dobi in se neprestano izpopolnjuje v nadaljnjem razvoju. Še posebno izrazit je v prvih treh letih življenja. Otroško telo neprestano raste in se razvija v nasprotju z ustaljenim organizmom odraslega človeka. Na rast in razvoj v veliki meri vpliva gibanje. Z rastjo in razvojem se otrokove sposobnosti večajo in tako sta rast in razvoj v nenehni odvisnosti od gibanja in obratno. Razvoj gibalnih funkcij je rezultat otrokovega zorenja in učenja. Če otrok nima možnosti za izvajanje različnih gibalnih dejavnosti, lahko zaostane v gibalnem razvoju. Pišot in Završnik, (2000).

Otroška igrala Ecoplay ponujajo številne gibalne aktivnosti in to v različnih težavnostnih stopnjah, kar predstavlja številne možnosti za gibalni razvoj otrok. Več kot se otroci gibljejo, več je razvoja. Več kot je razvoja, večje so njihove sposobnosti in bolj kot so sposobni, več se lahko gibljejo. In že smo v krogu GIBANJE - RAZVOJ - SPOSOBNOSTI - VEČ GIBANJA - VEČ RAZVOJA - VEČ SPOSOBNOSTI - ŠE VEČ GIBANJA,... ki ga otroška igrala Ecoplay omogočajo in spodbujajo. Otroška igrala Ecoplay so zasnovana tako, da se otrok najprej giblje na njegovi trenutni ravni, katere zahtevnost napreduje z razvojem njegovih spretnosti. Bolj kot je spreten, več možnosti za gibanje ima. Več kot ima možnosti za gibanje, bolj je spreten. Ker napreduje in ob vsakem napredku tudi prejme novo raven uporabnosti igrala, se na otroška igrala vedno rad vrača. Tako otroška igrala Ecoplay niso samo dolgoročno prisotna, zaradi kakovosti materialov in izdelave, ampak tudi dolgoročno obljudena, saj dejansko nudijo izzive skozi vse faze rasti in razvoja in še kasneje - po domače: otroška igrala Ecoplay so zanimiva najmlajšim, ostajajo zanivima otrokom, mladostnikom in celo odrasli bi lahko marsikaj počeli na njih.

Gibanje spremlja človeka od rojstva do smrti. Gibalni razvoj je v razvoju človekovih funkcij v ospredju predvsem v prvih letih življenja. Za mlajšega otroka je značilno, da še nima diferenciranih odgovornih centrov za uravnavanje celotne njegove dejavnosti (Pišot, 2000), zato je prepletanje mehanizmov upravljanja še toliko večje. Gibalna aktivnost otroka je v tem obdobju prav gotovo izrednega pomena, saj omogoča vključevanje vseh področij njegovega izražanja – od motoričnega, kognitivnega, konativnega pa do čustveno-socialnega. Vsa ta področja pa imajo izredno pomembno vlogo tako pri oblikovanju celotne otrokove osebnosti, kot samega spoznavnega procesa (Pišot, 2000). Otrokov razvoj poteka večsmerno in hkrati na različnih področjih. Za področje gibalnega razvoja veljajo podobne temeljne zakonitosti, ki so značilne za razvoj nasploh, ob tem pa je seveda še nekaj posebnosti. Najprej je otrok sposoben nadzirati gibanje glave, nato trupa in rok, šele potem nog, to je prva smer razvoja. Druga smer pomeni, da lahko otrok najprej nadzira gibanje tistih delov telesa, ki so bliţje hrbtenici, kasneje pa vse bolj oddaljenih (Videmšek in Pišot, 2007). Na vse dejavnosti otrokovega razvoja ne moremo enako vplivati. Spodbude, ki jih dobiva majhen otrok iz okolja, so senzorične, odziv pa gibalni. Pri mlajših otrocih do 8. let starosti burni otrokov razvoj nenehno deluje v smeri izboljšanja percepcije in motorike. Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta temelji na notranjih (izvirajo iz njegovega telesa) in zunanjih informacijah (zaznavanje okolja, izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi in gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah). Z gibanjem otrok zaznava svoje telo, preizkuša, kaj le-to zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Hkrati gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, torej dobrega počutja. Vir

Otroška igrala Ecoplay omogočajo otrokom občutek dobrega počutja, saj ob gibanju doživljajo veselje, ob napredku lastnih sposobnosti pa ponos in zaupanje vase.