Pregledovanje lastnega otroškega igrišča v vrtcu

Vesna Duval, TUV certificirana strokovnjakinja
V Uradnem listu RS, št. 47/2010 iz dne 11. junij 2010 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki določa, da mora ravnatelj  do 1.1.2011 imenovati osebo zadolženo za pripravo, realizacijo in izvajanje programa pregledov,  ki mora do takrat program pripraviti ter imenovati komisijo za letni pregled. Komisija mora biti sestavljena iz najmanj treh članov, od katerih mora biti ena oseba ustrezno usposobljena.

Ustvarjanje dokumentacije za otroška igrala brez certifikatov

Otroška igrala, ki so že na igrišču vrtca in nimajo dokumentacije o skladnosti s SIST EN 1176, bo pregledala komisija, ki jo je ravnatelj imenoval za letni pregled. Komisija mora najkasneje v roku enega leta od dneva uveljavitve pravilnika (do 25.06.2011) pregledati igrišča in napraviti evidenco o stanju otroških igral in igrišča. Evidenca mora vsebovati datum pregleda, stanje posameznega igrala in igrišča. Otroška igrala, ki niso več varna, je potrebno zavarovati in onemogočiti njihovo uporabo, dokler napaka, obraba ali okvara ni odpravljena ali pa se otroško igralo odstrani z igrišča vrtca.
To pomeni, da se bo na tej točki na igrišču zgodil preobrat. Otroška igrala, ki niso varna, se pravi niso skladna z zahtevami standarda SIST EN 1176, nimajo več mesta na igrišču, v kolikor se jih ne uskladi. Glede na to, da se je vsaj en član imenovane komisije udeležil usposabljanja o varnosti igral in pregledovanja igrišča, bi moral prepoznati vsaj najpomembnejše neskladnosti, kot so: dimenzije odprtin na otroških igralih, ki predstavljajo pasti; konstrukcijske napake pri proizvodnji toboganov (nakloni, višina varovalnih stranic na vrhu tobogana in stranskih varoval ob poteku tobogana, dolžina štartnega in izhodnega območja, višina izhodnega območja, višina nameščenega drogu na vrhu tobogana, širina tobogana in drugo); konstrukcijske napake pri proizvodnji gugalnic (neupoštevanje minimalnih razdalj med sestavnimi deli, dimenzije verige in drugo) in najpomembnejše konstrukcijske napake vseh drugih vrst otroških igral; neskladna izvedba temeljev igral; ovire v območju padca otroških igral; neustrezna podlaga za blaženje padcev na območju padca posameznega igrala in drugo. Glede na ugotovljeno neskladje bo moral slediti posvet komisije z vodstvom vrtca, saj je po novem potrebno ukrepati. Možnosti sta smo dve: onemogočiti uporabo otroškega igrala do odprave neskladij ali odstranitev igrala z igrišča. Šele po sprejetju te odločitve in sledečih ukrepov se bo varnost na otroškem igrišču povečala, kar je namen tako standarda SIST EN 1176 kot pravilnika.
Pred časom je Zdravstveni inšpektorat RS vrtcem nalagal pridobitev ocene varnosti za otroška igrala s strani pooblaščene institucije. Vsi ti postopki so sedaj ustavljeni. Če je vrtec za otroška igrala ali igrišče že prejel oceno varnosti, ki jo je izdelala zunanja institucija, le-ta nadomesti dokumentacijo, ki dokazuje, da je igralo narejeno in nameščeno skladno s standardi. To pomeni, da v tem primeru ni potrebno, da imenovana komisija izdela evidenco o stanju igral in igrišča, ker z dokumentacijo o tem razpolagate. Naj poudarim, da ocena varnosti igrišča ne pomeni zapisnika o stanju na igrišču, ampak pomeni potrdilo zunanje institucije, da so otroška igrala in igrišče bili usklajeni na podlagi tistega prvega zapisnika o stanju igral in igrišča.

Pregledovanje igrišča in potrebna dokumentacija

Za vsa otroška igrala (tako tista z dokumentacijo o skladnosti: certifikatom in/ali izjavo o skladnosti s SIST EN 1176, kot tista, za katera je evidenco ustvarila imenovana komisija) in igrišča vrtca je potrebno izvajati rutinske, periodične in letne preglede. Za izvajanje pregledov vrtec uporabi obrazce iz publikacije  Varno otroško igrišče objavljene na spletnih straneh Ministrstva. Omenjena publikacija daje tudi okvirna navodila glede vzdrževalnih del na igrišču in je odlična zbirka strnjenih zahtev standarda. Glede samega pregledovanja igrišča pa je vsaj en član imenovane komisije pridobil potrebno znanje na izbranem usposabljanju.

Vrtec mora pridobivati, ustvarjati in hraniti naslednjo dokumentacijo:

  • Dokumentacijo, ki izkazuje skladnost otroških igral s standardom SIST EN 1176.
  • Izjavo, da so nova otroška igrala nameščena skladno s standardom SIST EN 1176.
  • Program pregledov.
  • Evidenco pregledov (rutinskih, periodičnih, letnih za obstoječa otroška igrala in igrišče).
  • Evidenco o pregledu in stanju igrišča in igral, ki ob uveljavitvi pravilnika še niso imela ustrezne dokumentacije. Najkasneje v roku enega leta od dneva uveljavitve pravilnika (do 25.06.2011).
  • Potrdila o izobraževanju za osebo, ki jo ravnatelj imenuje za pripravo programa pregledov ter osebo, ki je imenovana v komisijo za letni pregled.

To velja za vrtce - kaj pa ostali?

K vsemu navedenemu vrtce zavezuje omenjeni pravilnik. To pa ne pomeni, da marsikaj od navedenega za ostala javna igrišča (igrišča osnovnih šol, vaška in mestna otroška igrišča, igrišča ob športnih in turističnih objektih) ne velja. Standard SIST EN 1176 zajema vsa javno dostopna otroška igrišča in upoštevanje zahtev standarda je obvezujoče na vseh igriščih. Se pravi nevarna, konstrukcijsko  ali drugače neskladna otroška igrala in podlaga za blaženje padcev ne spadajo na nobeno igrišče. Prav tako opustitev pregledovanja ali vzdrževanja igrišč in vodenja evidenc o tem pretehta tako kazensko kot odškodninsko odgovornost na stran upravitelja igrišča. Glavna razlika pri zgoraj navedenem je za druge upravitelje igrišč ta, da standard določa, naj glavni letni pregled izvaja zunanja ustanova. Vsi upravitelji igrišč pa so po zahtevah standarda dolžni usposabljati lastno osebje na področju varnosti igrišč.

Vesna Duval, TUV certificirana strokovnjakinja o varnosti otroških igrišč po EN 1176 

 

Članek je vir splošnih informacij in ga ni dovoljeno reproducirati brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Eko igrala d.o.o. Eco play l.l.c.. Ne prevzemamo odgovornosti za nenamerne napake.

 

Vprašajte nas!